Du er her. #1 - Foreningswebsite > Referater

REFERAT AF:

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BILLUND JAGTFORENING

 

Dato:                                          20.02.2018                               

Sted:                                           Jægerly, Båstlundvej 7

Tidspunkt:                                 Kl. 19.00

 

 1. 1.       Valg af dirigent og protokolfører

Jens Kruse blev valgt som dirigent.

Michael Søndergaard tog protokolføre rollen

 1. 2.       Valg af ny kasser
  1. a.       Flemming Nielsen afgår og Elisabeth Steinmeir Jensen indtræder

Elisabeth Steinmeier Jensen blev valgt som ny kasser for Billund Jagtforening.

Elisabeth har stor erfaring i bogholderiarbejde og arbejder som kasserer for flere foreninger i området.

 1. 3.       Godkendelse af regnskab for 2017

Elisabeth fremlagde regnskabet, som dog viser lidt specialiteter omkring måden det er sat op på. Delen omkring afskrivninger skal klarlægges til næste års regnskab.

Elisabeth arrangere de nødvendige dokumenter for at kunne få adgang til bankkontoen. Dokumenterne underskrives af de rette vedkommende. Flemmings adgang lukkes ned.

For fremtiden betales der KUN bilag der har underskrift påført. Dvs at de tidligere anvendte røde/blå bilag ikke længere accepteres med mindre, at der er påført en ansvarlig på bilaget. Dette er endvidere et lovkrav.

Annonceindtægterne er faldet fra 8.500 kr. til 1.000 kr. Det undersøges af bestyrelsen, hvad der ligger bag dette. Annoncerne er allerede tryk i bladet! Skyldes dette afvisninger eller blot manglende opfølgning på den enkelte.

Regnskabet blev godkendt.

 1. 4.       Godkendelse af vedtægtsændringer:
  1. a.       Pkt. 9,0 Bestyrelse:

Afsnit 9,2

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Ændres til:

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer.

Vedtægtsændringen skyldes at der er mangel på interessenter til bestyrelsesarbejdet og ikke bestyrelsens ønske om at reducere sig selv.

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Referat fra Billund Jagtforenings generalforsamling, den 18. januar 2018.

 Der var 20 tilmeldt middagen stegt flæsk fra kl. 18.00 og da generalforsamlingen startede kl. 19.00 var der ca. 23.

Fra bestyrelsen var: Michael Søndergård – Henrik Nicolajsen – Lars Thomsen – Jens Kruse Hansen og Niels Chr. Andersen.

Afbud: Thomas Echwald – Flemming Møller Nielsen

Generalforsamlingen blev indledt, med at Michael Søndergård, bød velkommen til de fremmødte. og derefter gik over til punkt 1.

 1. Valg af dirigent blev Kim Rasmussen, som sagde at generalforsamlingen var lovlig varslet, da bladet og invitationen var kommet ud, ca. 18-21 dage før.  Protokolfører blev Niels Chr. Andersen.
 2. Ordet blev givet til Formanden Michael Søndergård, som aflagde bestyrelsens beretning for 2017, beretningen omfattede ikke de enkelte udvalg, da de selv senere fik ordet.

Bestyrelsen har afholdt en række bestyrelsesmøder, hvor specielt aktiviteterne i foreningen har været til drøftelse. Det viser sig jo desværre at stadig færre deltager i de forskellige aktiviteter. Dette betyder også at økonomien ikke kan hænge sammen når der laves et arrangement. Eller bestyrelsen af forsigtigheds grunde ikke binder an med de større og måske (for mange) mere interessante aktiviteter. Samtidig ser vi også at de forskellige foreninger udbyder mange lignende aktiviteter. Og alt dette ofte indenfor 20 km!!!

Vi har undersøgt muligheden for at arrangere en fasanjagt, som var oppe på sidste generalforsamling. Hertil kræves et vist antal deltagere om det skal blive til noget. Dette er vi tvivlende overfor at vi selv kan mønstre. Men måske kunne det lade sig gøre hvis andre foreninger bød ind på et par pladser eller flere. Måden dette kan arrangeres på giver foreningen mulighed for at udbyde (i en given periode) og afskrive arrangementet til en bestemt dato uden at det får økonomiske konsekvenser, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig antal tilmeldinger.

Kigges der rundt i forsamlingen her, så er det vel ikke forkert at sige at det er ”Tordenskjolds” soldater der er mødt op. Dette er også OK, dog skal der jo også ske en fornyelse, af den samlede skare. Og netop på dette punkt, har det vist sig vanskeligt at flytte foreningen, lave spændende arrangementer. Dette kræver jo at der er tilstrækkeligt med deltagere!

Når der planlægges et arrangement så er der også forbundet en økonomi med dette. Og kan arrangementet ikke selv betale, skal dette dækkes ind af foreningen. Vi er på ingen måde i nød for penge, men udviklingen, som den har vist sig er jo ikke specielt befordrende for fremtiden. Så der er færre aktiviteter i 2018 end tidligere.

Samtidig er det også en udfordring, at få opbakning til de aktiviteter, der kræver deltagelse af foreningens medlemmer. Vi har ca. 100 A medlemmer – ca. 25 seniormedlemmer og resten ca. 50 er B-medlemmer, men ser stort set kun de ca. 15-20%. Hvor resten er – tja…

Dette har betydet at vi har igangsat flere aktiviteter:

 1. Hinnum Hut (Bueskydnings foreningen) har fået adgang til at benytte såvel hus, som skoven bagved. Skoven til opstilling af en bueskydnings skydebane og huset til at være samlings punkt. Deltag gerne eller kig blot ind for at se hvad der foregår. Måske får i endda interesse i at deltage. Henrik kan altid kontaktes omkring dette.
 2. Der er igangsat et ”Netværk”, bestående af de omkringliggende Jagtforeninger. Dette i erkendelse af et større medlemsantal vil kunne bibringe, nogle større og forhåbentlig mere interessante arrangementer i fremtiden. Det første arrangement der drøftes udbudt i alle de interesserede foreninger er: ”Foredrag med Skytte Kim Lindgren” i Grindsted Jagtforening, Torsdag den 22. Marts kl. 19.30 til en pris af 195,- kr/person.
 • Økonomien skal vi deles i et forhold efter hvor mange medlemmer, der er i den enkelte forening, som vælger at går med i arrangementet.

Deltag meget gerne og vis flaget fra vores forening.

Netværksdelen vil først træde i kraft fra næste kalender år (2019), hvor man vil sammenlægge de fleste aktiviteter. Men dog fortsat holde egne arrangementer, hvor der viser sig at være tilslutning nok til dette.  Beretning godkendt

 1. Kasserens fremlæggelse af regnskab.  Dette kunne desværre ikke ske, Flemming Møller havde sendt en mail, hvor han forklarede, at han pga stort arbejdspres, ikke kunne blive færdig med regnskabet og også måtte melde afbud til generalforsamlingen, og evt. fralægge sig jobbet som kasser. Der var stort forståelse og beklagelse for Flemmings beslutning.  Bestyrelsen vil forsøge at komme med en løsning og indkalder til bestyrelses møde den 25. januar kl. 19 og der arbejdes på at fremlægge et regnskab på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Trofæaftenen den 20. februar. Men om planen kan nås, er noget usikker endnu.
 2. Udvalgsberetning.   Michael læser beretningen for hundeudvalget op, da Thomas Echwald ikke kan komme, da han er med til at opstarte af hundetræning 2018, som starter den 18. januar.          Beretning fra Hundeudvalget 2017

 Hundeudvalget glæder sig over, at der fra januar til marts blev afviklet vinterens hundetræning i Billund Ridecenter. Det kan dog konstateres, at der kun var deltageren nok til et hold. Desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning til forårstræningen, som derfor blev aflyst.

 

Vintertræningen 2017:

Der blev gennemført vintertræning fra januar til marts, hvor der blev tilmeldt 13 hundeejere med forskellige hunderacer, og der var både jagt- og familiehunde. Hovedparten af deltagerne var medlemmer af en jagtforening, men enkelte deltagere kom også uden at være medlemmer.

 

I forventningen om at Billund Jagtforening også fremover vil afholde hundetræning, blev der til vinterens træning indkøbt en del træningsdummyer mv., som deltagerne og deres hunde fremover vil kunne få glæde af. Selvom der blev indkøbt nogle træningsremedier, gav aktiviteterne i hundeudvalget igen i år et mindre overskud til foreningens samlede regnskab.

 

Det er hundeudvalgets oplevelse, at alle der deltog i hundetræningen var godt tilfredse med træningen. Fra hundeudvalget siges der derfor en stor tak til hundetrænerne Klaus og Børge for endnu en vinters indsats.

 

 Forårstræningen 2017:

Der var planlagt forårstræning igen i år, hvor der var lånt et godt træningsareal. Desværre måtte vi konstatere, at der var meget begrænset fremmøde på trods af, at flere havde udtryk interesse for træningen. Fremmødet var så begrænset, at det blev besluttet ikke at gennemfører træningen.

 

Hundetræning 2018:

Træningen starter torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00 i Billund Ridecenter, og vil strække sig over 10 gange. Prisen for hundetræning er 350,- kr. for medlemmer af en jagtforening og 400,- kr. for ikke-medlemmer.

 

Nye hundetrænere?

Hvis Billund Jagtforening fremover skal kunne tilbyde hundetræning, vil der være behov for nye hundetrænere, da Klaus og Børge gerne vil give plads til nye trænere. Hundeudvalget opfordre derfor til, at man henvender sig til bestyrelsen, hvis man godt kunne tænke sig enten at være hundetræner eller eventuelt at uddanne sig til hundetræner. 

Ideudvalget beretning blev kort fortalt af Lars Thomsen. Der blev nævnt trofæaftenen i februar hvor Orla Eskildsen vandt Årets Trofæ 2016, Jens Kruse årets buk og Årets udenlandske trofæ blev vundet af Finn Møller Nielsen. Bukkekaffen i maj blev også nævnt, den 16. maj om morgen var der 3 bukkejæger: Børge Kristensen, Jens Kruse og Lars Thomsen.  Ovennævnte er omtalt i BJF`s blad. Derudover kom Lars ind på vores fisketur til Hovborg i juni måned. Det var en hyggelig tur, men der kom kun 9 deltager, så desværre bliver fisketuren i 2018 aflyst.  Beretning GODKENDT.   

Skydeudvalgets beretning blev fortalt af Kim Rasmussen. Forårets 6 skydninger i april og maj havde mellem 10 og 24 deltager, hvilket var som tidligere år. Men der var plads til flere og det var beklageligt at interessen ikke er større.  I august var der igen skydninger om onsdagen, og desværre med færre deltager. Men dem som havde fremmødt skal have en stor tak. Ligeledes tak til hjælper.  Skydningen i Måde i september blev også nævnt, denne vandt Kim Lassen. Efter sæsonen valgte Kim Rasmussen at trække sig som formand og ny er Kim Lassen, tillykke med de nye udfordringer. Kim Rasmussen beretning blev godkendt med tak for den tid han var formand for skydeudvalget.

Husudvalget   nu var det Henrik Nicolajsen`s tur til at fremlægge en beretning, han kom ind på at der havde været 2 arbejdsdage med oprydning. Huset var blevet malet indvendig og et stort tak til Orla Eskildsen for dette arbejde. Hans Olesen havde lagt linoleum på gulvene også et stort tak til Hans. Henrik kom også ind på der ville komme et par arbejdsdage snart og han indkalder.   Beretningen godkendt.

 Bueudvalg Henrik Nicolajsen fortsatte med denne beretning. Han fortalte om Hinum Hut hvordan de skyder på forskellige mål og afstande rundt i området ved Jægerly, og de vil også lavet et stævne, hvor jægerne bliver inviteret med, og kan prøve at skyde med bue. Oplysningerne om dette vil komme på hjemmesiden.  Beretning godkendt.

Jagtudvalgets blev fremført af Jens Kruse, som kom ind på de 2 jagter i Fromseier Plantage. I alt blev der skudt 1 kronkalv, 1 då, 8 rådyr, 1 hare og 1 sneppe. Ved den sidste jagt, den 19. november blev der set og skudt mest. Det er aftalt med Mogens Lunde at der også laves 2 jagter i 2018.  Andejagten i Riber her har vi det samme område som tidligere og der er solgt 13 andekort. Jagt arealet er lejet igen i 2018.

Jens fortalte også om fisketuren fra Spodsbjerg den 5. august, der blev fanget 150 fisk og alle fik fisk. Det var en hyggelig tur, men desværre var der kun 2 fra jagtforeningen resten af deltagerne var venner og familie. Jens har derfor valgt at aflyse turen i 2018. Det fælles jagtudvalg for BJF og GJF har aftalt der gives et årskort til andejagten, til vinderne i de 3 kategorier ved trofæaftenen.  Jens sagde også han gik ud af bestyrelsen men bliver som formand for jagtudvalget. Beretningen godkendt, med stor tak til Jens for arbejdet.

 

 1. Kontingent blev uændret.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Jens kruse og Thomas Echwald er på valg og ønsker ikke genvalg. Helge Staun Jensen (som var syg) blev valgt.  Han havde til Michael sagt han godt ville stille op.

 

 1. Valg af suppleant i stedet for Helge, her blev Kim Rasmussen valgt.

 

 1. Valg af Revisor og – suppleant. Her var Henning Ebbesen og Orla Eskildsen på valg. Begge modtog genvalg.

 

 1. Vedtægtsændring. Forslaget til pkt. 6.3, Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, med angivelse skal ske ved elektronisk indkaldelse (hjemmesiden Facebook) mindst 14 dage før generalforsamlingen.  Forslaget godkendt.

 

 1. Krage og skade præmier: her havde Jens Kruse 23 par ben og Kim Lassen 14 par ben. Der blev uddelt præmier/ patroner efter gældende regler.

Årets jæger det blev Peter Trads som blev udnævnt til årets jæger og fik en pokal. Henning Ebbesen havde også en ekstra præmie fra Land Rover.

Jægerådet i Billund kommune, her havde Michael Søndergård forsøgt at finde ud af hvem der var kontaktperson ved kommunen uden held. Der havde heller ikke været holdt møde i rådet i 2017.

 1. Eventuelt.   Bestyrelsen skal finde ud af hvad man gør ved medlemmer som har jubilæer i forbundet. Det kan være svært da forbundet ikke har registreret noget før 1992.
 2.  Der skal også laves vedtægts ændringer om at bestyrelsen kan bestå af 5-7 medlemmer.

  Michael Søndergård takkede de fremmødte for deltagelsen og mødet sluttede i god ro og orden.